Zpracování osobních údajů ve společnosti NEXT MANAGERS s.r.o. (dále jen „NEXT MANAGERS“)

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tímto plní NEXT MANAGERS svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

1. Správce osobních údajů a kontakt na správce

Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je ve vztahu k zákazníkům a potenciálním zákazníkům společnost NEXT MANAGERS s.r.o., sídlem Květná 178/34, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 07130546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106339.

Pokud se na NEXT MANAGERS bude chtít subjekt údajů v průběhu zpracování údajů obrátit, lze společnost NEXT MANAGERS kontaktovat na tel. čísle 724055838 nebo na e-mail: [email protected]

 

2. Prohlášení NEXT MANAGERS

NEXT MANAGERS prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

 

3. Rozsah zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti NEXT MANAGERS zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení zákazníka / firma zákazníka
 • IČ zákazníka
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

U potenciálních zákazníků, tj. osob, které zašlou prostřednictvím webové stránky https://nextmanagers.cz/mam-zajem-o-nabidku/ a https://nextmanagers.cz/kontaktujte-nas/ svůj dotaz, zpracovává NEXT MANAGERS osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

 

4. Účel zpracování a právní základ zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti NEXT MANAGERS zpracovává a uchovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • zajištění řádné realizace smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování všech osobních údajů zákazníků NEXT MANAGERS vyjmenovaných v bodě 3. tohoto dokumentu je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je NEXT MANAGERS oprávněn dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti NEXT MANAGERS, a sice vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 • marketingové využití údajů – zpracování na základě uděleného souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

NEXT MANAGERS je na základě souhlasu zákazníků se zpracováním jejich osobních údajů oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních služeb.

 • odpověď na zaslaný dotaz či požadavek – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

NEXT MANAGERS používá osobní údaje v nezbytné nutném rozsahu na základě oprávněného zájmu, a to z důvodu možnosti zákazníků kontaktovat NEXT MANAGERS prostřednictvím formuláře na webové stránce a možnosti NEXT MANAGERS odpovědět na jejich dotaz.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě.

Osobní údaje bude NEXT MANAGERS uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k ukončení realizace smlouvy či jiného vztahu, na základě kterého NEXT MANAGERS osobní údaje zpracovává. Poté NEXT MANAGERS provede likvidaci veškerých osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům subjektů údajů mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci NEXT MANAGERS.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací s osobními údaji zaměstnanců, které nedokáže NEXT MANAGERS zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací třetích osob, které ve vztahu k NEXT MANAGERS vystupují v pozici zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

 • Smluvní partner dodávající účetní služby
 • Smluvní partner dodávající IT služby

7. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní data NEXT MANAGERS zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Práva zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, jak jsou uvedeny níže. Bude-li subjekt údajů chtít některého z těchto práv využít, může NEXT MANAGERS kontaktovat prostřednictvím e-mailu, poštou na adresu sídla, nebo se dostavit osobně do sídla NEXT MANAGERS.

8.1 právo na informace

 • je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů

8.2 právo na přístup

 • v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce NEXT MANAGERS sdělí, jaké osobní údaje o osobě subjektu údajů NEXT MANAGERS zpracovává a proč

8.3 právo na doplnění a změnu osobních údajů

 • v případě žádosti subjektu údajů o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto NEXT MANAGERS u sebe změní

8.4 právo na omezení zpracování 

 • pokud se subjekt údajů domnívá, že NEXT MANAGERS zpracovává nepřesné údaje, že provádí zpracování nezákonně, ale nemá zájem všechny údaje smazat, nebo pokud vznesl subjekt údajů námitku proti zpracování. Omezit lze také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

8.5 právo na přenositelnost

 • v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce NEXT MANAGERS sdělí, jaké osobní údaje zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby subjekt údajů své osobní údaje mohl vzít a přenést k někomu jinému

8.6 právo na výmaz (být zapomenut)

 • v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve lhůtě 1 měsíce vymaže NEXT MANAGERS veškeré osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně subjektu údajů sdělí, které údaje byly smazány a odůvodní, které smazat nelze

8.7 stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 • v případě, že se domnívá subjekt údajů, že s jeho údaji nezachází NEXT MANAGERS v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

9. Mlčenlivost

Všechny zákazníky NEXT MANAGERS ujišťuje, že veškeří zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s NEXT MANAGERS. Bez souhlasu subjektu údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně než těm, které jsou výslovně vyjmenovány v tomto dokumentu.

10. Závěrečná prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je oprávněn NEXT MANAGERS kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1. 10. 2021.